วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฟังเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี ชุดที่ 1

รับฟังและดาวน์โหลดรวมเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี MP3 ชุดที่ 1 ฟังแบบต่อเนื่อง รวม 20 บท 
วิธีฟังให้กดที่ปุ่มเพลย์ เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่เครื่องเล่น ระบบจะเล่นเองอัตโนมัติครบทั้ง 20 บท
สำหรับเสียงสวดมนต์ชุดนี้เป็นการรวบรวมเพลงสวดมนต์ต่างๆ ที่มีผู้จัดทำขึ้นมาเผยแผ่ โดยจัดทำไว้ทั้งหมด 2 ชุด สำหรับชุดนี้เป็นชุดที่ 1 มีด้วยกันทั้งหมด 20 บท สำหรับเพลงสวดมนต์ที่ท่านจะได้รับฟังนี้เป็นการนำบทสวดมนต์ต่างๆ ที่ชาวพุทธส่วนใหญ่คุ้นเคยกันนำมาประสานท่วงทำนองดนตรีทำให้เกิดความไพเราะ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย รับฟังได้ทุกโอกาส ฟังแล้วช่วยทำให้เกิดสมาธิจิตแช่มชื่น ผู้จัดทำได้รวบรวมเพลงสวดมนต์ทั้งหมด 20 บท มาทำให้ฟังแบบเล่นต่อเนื่องครบทั้งชุด โดยไม่ต้องเสียหาค้นหาทีละบท สำหรับเพลงสวดมนต์ประกอบดนตรีในชุดนี้ประกอบด้วย

01.บทพุทธคุณ อิติปิโส
02.บทธรรมคุณ สวากขาโต
03.บทสังฆคุณ สุปะฏิปันโน
04.ชุมนุมเทวดา
05.คาถาชินบัญชรบาลี
06.คาถาชินบัญชรแปล
07.คาถาโพธิบาท
08.มงคลสูตรอินเดีย
09.มงคลสูตรแปล
10.บทบูชาพระเจ้าสิบชาติ
ความยาว  03.31    นาที
ความยาว  02.58    นาที
ความยาว  03.51    นาที
ความยาว  02.15    นาที
ความยาว  13.44    นาที
ความยาว  13.39    นาที
ความยาว  06.46    นาที
ความยาว  08.59    นาที
ความยาว  25.49    นาที
ความยาว  14.40    นาที
11.พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงบาลี
12.พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงแปล
13.กะระณียะเมตตะสูตรอินเดีย 1
14.คาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
15.มงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
16.ปฏิจจสมุปบาทอินเดีย
17.คาถาชินบัญชรธิเบต
18.รัตนสูตรอินเดีย
19.พุทธชัยมงคลคาถา พาหุงอินเดีย
20.นมัสการรอยพระพุทธบาท
ความยาว  20.14    นาที
ความยาว  09.58    นาที
ความยาว  05.42    นาที
ความยาว  27.39    นาที
ความยาว  03.33    นาที
ความยาว  05.41    นาที
ความยาว  11.39    นาที
ความยาว  31.43    นาที
ความยาว  12.43    นาที
ความยาว  05.01    นาที